Thịnh Phát - Group

Thư chúc tết Tân Sửu 2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát – Group

Thịnh Phát - Group

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN MẠNH HẢI

Thịnh Phát - Group