Thịnh Phát - Group

[THÔNG BÁO] Chương trình Chủ tịch HĐQT gặp gỡ giao lưu với các nhà đầu tư và khách mời

THÔNG BÁO
“Chương trình Chủ tịch HĐQT gặp gỡ giao lưu với các nhà đầu tư và khách mời”


1. Đối tượng tham gia:

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị (chủ trì cuộc họp)
 • Lãnh đạo chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Trưởng phòng kế toán và hành chính.
 • Các trưởng, phó phòng kinh doanh và nhân viên kinh doanh.
 • Quý cổ đông và khách mời.

2. Thời gian diễn ra:

 • Từ  20 giờ 30 ngày 31/8/2021 (Thứ Ba)

3. Địa điểm:

 • Họp trực tuyến qua Zoom

4. Nội dung chương trình:

 • Chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội và thị trường bất động sản Quảng Ninh
 • Chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của Thịnh Phát Group.
 • Giới thiệu về dự án Central City Uông Bí.
 • Thông báo về việc bổ sung thêm các sản phẩm hợp tác đầu tư
 • Thông báo về chính sách ưu đãi mua bất động sản giành cho các Nhà đầu tư.
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị giao lưu với các nhà đầu tư và khách mời.
 • Ngoài ra còn có một số nội dung quan trọng khác cũng sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ trong cuộc họp

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham dự để buổi giao lưu thành công tốt đẹp!

Chủ tịch HĐQT

(Đã ký)

NGUYỄN MẠNH HẢI

 

NOTIFICATION

“Chairman Board meeting program with investors and guests”

 

1. Participants:

 • Chairman of the Board of Directors (presiding over the meeting)
 • Leaders of branches and representative offices
 • Head of accounting and administration department.
 • Heads, deputy sales managers and sales staff.
 • Shareholders and guests.

2. Time to take place:

 • From 8:30 p.m. on August 31, 2021 (Tuesday)

3. Location:

 • Online meeting via Zoom

4. Program content:

 • Share about the socio-economic situation and the real estate market in Quang Ninh
 • Share about the process of formation and development of Thinh Phat Group.
 • Introduction of Central City Uong Bi project.
 • Announcement on the addition of investment cooperation products
 • Announcement of preferential policies when buying real estate for investors.
 • Chairman of the Board of Directors interacts with investors and guests.
 • There are also a number of other important contents that will also be shared by the Chairman of the Board of Directors during the meeting

We recommend that you arrange a time to attend to make the exchange successful!

Chairman of the board

(Signed)

NGUYEN MANH HAI