NĂM 2022 THỊNH PHÁT PHẤN ĐẤU DOANH THU TRÊN 1000 TỶ ĐỒNG

http://congnghevadoisong.vn/cong-ty-co-phan-thinh-phat-trien-khai-phuong-huong-hoat-dong-nhiem-vu-trong-tam-trong-nam-2022-d48161.html