Thịnh Phát - Group

Crowdfunding là gì? Tại sao Thịnh Phát – Group chọn hình thức huy động vốn Crowdfunding?


Gọi vốn cộng đồng trở nên phổ biến trong và sau giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu (tại Anh từ năm 2006 và Mỹ vào năm 2007). Kể từ khi hình thành đến nay, phương thức vốn cộng đồng đã tăng trưởng nhanh chóng về số lượng vốn huy động.