Thịnh Phát - Group

Nguyễn Văn Trọng

Tôi rất lấy làm Vinh Dự và Hạnh Phúc được đi cùng Công Ty ngay từ những thời điểm, nhưng viên gạch đầu tiên. Qua gần 20 năm phát triển không ngừng nghỉ Thịnh Phát Group đã phát triển trong nhiều ngành nghề lĩnh vực. Tạo ra được nhiều công việc và đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội và đất nước.